کریستالی

ترتیب بر اساس
کانترکریستالی - عروس کانترکریستالی - عروس جدید

کانترکریستالی - عروس

ابعاد:60*35 سانتی متر * رنگ فرم:طلایی * رنگ کریستال: سفید * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال:درجه1

5,400,000   تومان  

کانترکریستالی - عروس کانترکریستالی - عروس جدید

کانترکریستالی - عروس

ابعاد:90*35 سانتی متر * رنگ فرم:طلایی * رنگ کریستال: سفید * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال:درجه1

7,200,000   تومان  

کانترکریستالی - عروس کانترکریستالی - عروس جدید

کانترکریستالی - عروس

ابعاد:120*35 سانتی متر * رنگ فرم:طلایی * رنگ کریستال: سفید * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال:درجه1

9,240,000   تومان  

کانترکریستالی - سبا کانترکریستالی - سبا جدید

کانترکریستالی - سبا

ابعاد:100*30 سانتی متر * تعداد طبقات:1طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:12 عدد * نوع رنگ: استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال:درجه1

5,600,000   تومان  

کانتر کریستالی - پیزا کانتر کریستالی - پیزا جدید

کانتر کریستالی - پیزا

ابعاد:30*125 سانتی متر * تعداد طبقات:3طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال: سفید * تعداد لامپ:21عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال: درجه1

5,700,000   تومان  

کانتر کریستالی - پیزا کانتر کریستالی - پیزا جدید

کانتر کریستالی - پیزا

ابعاد:30*90 سانتی متر * تعداد طبقات:3طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:16عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

4,300,000   تومان  

کانترکریستالی - تیغه ای کانترکریستالی - تیغه ای جدید

کانترکریستالی - تیغه ای

ابعاد:30*90 * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم:استیل نقره ای * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:11 عدد * جنس بدنه:استیل * نوع کریستال:درجه1

5,500,000   تومان  

کانترکریستالی - تیغه ای کانترکریستالی - تیغه ای جدید

کانترکریستالی - تیغه ای

ابعاد:30*90 * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم:استیل طلایی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:11 عدد * جنس بدنه:استیل * نوع کریستال:درجه1

5,500,000   تومان  

کانترکریستالی - چیاکو کانترکریستالی - چیاکو جدید

کانترکریستالی - چیاکو

ابعاد:100*40 سانتی متر * تعداد طبقات:2 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:28 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

6,700,000   تومان  

کانترکریستالی - پیزا کانترکریستالی - پیزا جدید

کانترکریستالی - پیزا

ابعاد:30*125 سانتی متر * تعداد طبقات:3طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:21عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال:درجه1

5,950,000   تومان  

کانترکریستالی - پیزا کانترکریستالی - پیزا جدید

کانترکریستالی - پیزا

ابعاد:30*90 سانتی متر * تعداد طبقات:3طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:16عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

4,550,000   تومان  

کانترکریستالی - پیزا جدید کانترکریستالی - پیزا جدید جدید

کانترکریستالی - پیزا جدید

ابعاد:35*90 سانتی متر * تعداد طبقات:2طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال: سفید * تعداد لامپ:11عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال: درجه1

5,355,000   تومان  

کانترکریستالی - پیزا جدید کانترکریستالی - پیزا جدید جدید

کانترکریستالی - پیزا جدید

ابعاد:35*120 سانتی متر * تعداد طبقات:2طبقه * رنگ فرم: مشکی * رنگ کریستال: سفید * تعداد لامپ: 11عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال:درجه1

7,010,000   تومان  

کانترکریستالی - پیزا جدید کانترکریستالی - پیزا جدید جدید

کانترکریستالی - پیزا جدید

ابعاد:120*35 سانتی متر * تعداد طبقات:2طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:11عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

7,245,000   تومان  

کانترکریستالی - پیزا جدید کانترکریستالی - پیزا جدید جدید

کانترکریستالی - پیزا جدید

ابعاد:35*90 سانتی متر * تعداد طبقات:2طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال: شامپاین * تعداد لامپ:11عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

5,481,000   تومان