کریستالی

ترتیب بر اساس
لوسترکریستالی- عروس لوسترکریستالی- عروس جدید

لوسترکریستالی- عروس

ابعاد: 60 سانتی متر * رنگ فرم:طلایی * رنگ کریستال:سفید * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

5,400,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد:دایره قطر 45 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:6عدد * نوع رنگ: استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

2,457,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد:دایره قطر 75 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:8عدد * نوع رنگ: استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

4,725,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد:دایره قطر 90 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:8عدد * نوع رنگ: استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

5,822,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد:دایره قطر 90 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:8عدد * نوع رنگ: استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

6,010,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد:دایره قطر 75 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:8عدد * نوع رنگ: استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

4,864,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد:دایره قطر 45 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:6عدد * نوع رنگ: استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

2,520,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا پروانه لوسترکریستالی - پیزا پروانه جدید

لوسترکریستالی - پیزا پروانه

ابعاد:دایره قطر 45 سانتی متر * تعداد طبقات:1طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:6 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال: درجه1

1,800,000   تومان  

لوسترکریستالی - سبا پروانه لوسترکریستالی - سبا پروانه جدید

لوسترکریستالی - سبا پروانه

ابعاد: دایره قطر80 سانتی متر * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم: مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:12 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

5,750,000   تومان  

لوسترکریستالی - سبا پروانه لوسترکریستالی - سبا پروانه جدید

لوسترکریستالی - سبا پروانه

ابعاد:دایره قطر40 سانتی متر * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:6 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال: درجه1

3,150,000   تومان  

لوسترکریستالی - تیغه ای لوسترکریستالی - تیغه ای جدید

لوسترکریستالی - تیغه ای

ابعاد:دایره قطر30 سانتی متر * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم:استیل طلایی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:6 عدد * جنس بدنه:استیل * نوع کریستال:درجه1

1,980,000   تومان  

لوسترکریستالی - تیغه ای لوسترکریستالی - تیغه ای جدید

لوسترکریستالی - تیغه ای

ابعاد:دایره قطر50 سانتی متر * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم:استیل نقره ای * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:10 عدد * جنس بدنه:استیل * نوع کریستال:درجه1

3,900,000   تومان  

لوسترکریستالی - تیغه ای لوسترکریستالی - تیغه ای جدید

لوسترکریستالی - تیغه ای

ابعاد:دایره قطر40 سانتی متر * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم:استیل طلایی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:7 عدد * جنس بدنه:استیل * نوع کریستال:درجه1

2,990,000   تومان  

لوسترکریستالی - شمس لوسترکریستالی - شمس جدید

لوسترکریستالی - شمس

ابعاد:دایره قطر40 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:6 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

3,570,000   تومان  

لوسترکریستالی - شمس لوسترکریستالی - شمس جدید

لوسترکریستالی - شمس

ابعاد: دایره قطر60 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال: سفید * تعداد لامپ:8 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال: درجه1

4,700,000   تومان  

لوسترکریستالی - سبا پروانه لوسترکریستالی - سبا پروانه جدید

لوسترکریستالی - سبا پروانه

ابعاد:دایره قطر60 سانتی متر * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:8 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال:درجه1

4,400,000   تومان  

لوسترکریستالی - چیاکو لوسترکریستالی - چیاکو جدید

لوسترکریستالی - چیاکو

ابعاد:دایره قطر50 سانتی متر * تعداد طبقات:5 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:20عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

6,800,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید لوسترکریستالی - پیزا جدید جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید

ابعاد:دایره قطر60 سانتی متر * تعداد طبقات:4طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:18عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

5,985,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا لوسترکریستالی - پیزا جدید

لوسترکریستالی - پیزا

ابعاد:دایره قطر60 سانتی متر * تعداد طبقات:6 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:12عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

4,340,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید لوسترکریستالی - پیزا جدید جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید

ابعاد: دایره قطر60 سانتی متر * تعداد طبقات:4طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:18عدد * نوع رنگ:استاتیک

5,670,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا لوسترکریستالی - پیزا جدید

لوسترکریستالی - پیزا

ابعاد:دایره قطر60 سانتی متر * تعداد طبقات:6 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:12عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

4,100,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا لوسترکریستالی - پیزا جدید

لوسترکریستالی - پیزا

ابعاد:مربع 50 سانتی متر * تعداد طبقات:5 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:14عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

3,500,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا لوسترکریستالی - پیزا جدید

لوسترکریستالی - پیزا

ابعاد:مربع50 سانتی متر * تعداد طبقات:5 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:14عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

3,500,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد: دایره قطر60 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال: شامپاین * تعداد لامپ:8 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

3,717,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا پروانه لوسترکریستالی - پیزا پروانه جدید

لوسترکریستالی - پیزا پروانه

ابعاد:دایره قطر 60 سانتی متر * تعداد طبقات:1طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ: 8 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

2,300,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد: دایره قطر60 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ: 8 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

3,650,000   تومان